Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Administratorem danych osobowych (ADO) jest: AVIS Mariusz Ziółkowski z siedzibą w Biskupcu, ul. Stefana Żeromskiego 14, 11-300 Biskupiec. ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, AVIS Mariusz Ziółkowski z siedzibą w Biskupcu, ul. Stefana Żeromskiego 14, 11-300 Biskupiec lub mailowo avis@avis.com.pl. Jesteśmy dostawcą usług telekomunikacyjnych i firmą handlowo-usługową działająca w branży teleinformatycznej i teletechnicznej. 

 W jakim celu przetwarzamy Państwa dane? 
Jako ADO informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług serwisowych. 
Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:
 1. Poprawne świadczenie wyszczególnionych w umowie usług, przez np. usuwanie awarii i upewnianie się, że usługa działa poprawnie, a także dostosowanie obsługi klienta do oferty, z której Państwo faktycznie korzystają, lub historii wcześniejszych zgłoszeń; 
 2. Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami czy też zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego; 
 3. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im; 
 4. Ustalanie, obronę i dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń. Może to objąć m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z tytułu umowy innemu podmiotowi; 
 5. Działania marketingu bezpośredniego; 
 6. Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług; 
 7. Weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej z wykorzystaniem naszych własnych danych, jak i tych pochodzących z innych źródeł. 
 Innymi słowy, jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego. Zawierając z nami umowę (m. in. poprzez rejestrację konta prepaid lub zawarcie umowy abonamentowej) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu. Zaznaczamy też, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 Jakie konkretnie dane zbieramy? 

 Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy i zleceń gromadzone przez ADO to:
 1. Imiona i nazwisko; 
 2. Miejsce i data urodzenia; 
 3. Adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
 4. Numer telefonu i adres mailowy.
 5. Numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; 
 6. Nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obyw atelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu; 

 Jesteśmy dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymienionych powyżej są przetwarzane na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Oraz realizacji procesu sprzedaży towaru i realizacji pozostałych usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług. 

 Komu przekazujemy Państwa dane? 

 Jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których Państwo korzystają, musimy przekazywać standardowe informacje techniczne do innych operatorów telekomunikacyjnych w celu realizacji wybranych usług. Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.: 
1. Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć telekomunikacyjną oraz wspierające nas w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych zamówionych przez Państwa na naszej platformie; 
2. Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych; 
3. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową; 
4. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 
5. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz; 
6. Podmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy i sprzedaży); 
7. Związek Banków Polskich, aby sprawdzić czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych; 

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Jakie mają Państwo prawa? 

Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość: 
1. Dostępu do swoich danych osobowych; 
 2. Sprostowania przetwarzanych przez nas danych; 
 3. Ograniczenia przetwarzania danych; 
 4. Usunięcia przetwarzania danych; 
 5. Przeniesienia danych do innego administratora; 
 6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
 7. Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych. 
Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie lub mailowo.

AVIS MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI Biskupiec 19.05.2018